Endringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2024

HR

Vi ønsker å informere dere om endringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2024. Disse endringene vil ha innvirkning på arbeidsforholdene og organiseringen av arbeidsmiljøet i norske virksomheter.

Flere virksomheter må ha verneombud

Verneombudet er bindeleddet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i det forebyggende HMS-arbeidet. I tillegg deltar verneombudsfunksjonen i arbeidstakernes rett til medvirkning og medbestemmelse. Kravet til å ha verneombud endres nå til å gjelde for virksomheter med 5 eller flere ansatte. Tidligere har kravet gjeldt for virksomheter med 10 eller flere ansatte. Les mer om verneombudets funksjon og rolle her: https://www.arbeidstilsynet.no...

Utvidet rolle for verneombudet

Rollen til verneombudet er også berørt av endringene i arbeidsmiljøloven. I henhold til de nye forskriftene vil verneombudet få utvidet ansvar og myndighet. Det presiseres nå at verneombudet også er ansvarlig for å påse godt arbeidsmiljø for innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere. I tillegg presiseres det at verneombudet skal påse at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt.

Flere virksomheter må har et arbeidsmiljøutvalg

Kravet til å ha et arbeidsmiljøutvalg endres også, og vil nå gjelde for virksomheter med minst 30 ansatte. Tidligere har kravet vært for virksomheter med minst 50 ansatte. Videre kan partene (arbeidsgiver eller arbeidstaker) kreve å ha et arbeidsmiljøutvalg dersom virksomheten har mellom 10 og 30 ansatte. Et arbeidsmiljøutvalg består av representanter fra ledelsen, ansattgruppen og eventuelt bedriftshelsetjenesten, og har som oppgave å arbeide for et forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Du kan lese mer om arbeidsmiljøutvalgets oppgaver og plikter her: https://www.arbeidstilsynet.no...

Arbeidsgiveransvar i konsern
En annen viktig endring gjelder reguleringen av ansettelser i konsern. Arbeidsmiljøloven vil nå inneholde retningslinjer for hvordan ansettelser skal håndteres innenfor konsern. Endringene er ment å sikre at arbeidstakeres rettigheter og beskyttelse er lik i enkeltstående bedrifter og konsern, og forhindre misbruk av konsernstrukturer for å unngå plikter i forhold til ansettelser. I praksis betyr dette at arbeidsgiver er pliktig til å tilby annet passende arbeid i andre konsernselskap ved nedbemanninger grunnet virksomhetens forhold.

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i de kommende endringene og tilpasse seg før de trer i kraft. Det der viktig å være oppdatert på de nye bestemmelsene for å sikre et trygt og rettferdig arbeidsmiljø for alle ansatte.