Er det på tide å ta temperaturen på HR-arbeidet i bedriften?

HR

HR eller personalledelse er et komplekst fagområde som blant annet styres av lover, retningslinjer og tariffavtaler. I et forsøk på å definere fagområdet, handler HR om rekruttering, ansettelse, ivaretakelse, utvikling av medarbeidere, samt avslutning av arbeidsforhold. I en travel hverdag der endene skal møtes i alle funksjonene i bedriften, har personalarbeidet en tendens til å bli nedprioritert. Hos Compute ønsker vi derfor å bistå våre samarbeidspartnere med å sette sine medarbeidere og ansattforhold på dagsorden.

I april lanserte Compute produktet HR-takst. Compute HR-takst gir en status på bedriftens HR-arbeid og veiledning om eventuelle forbedringsmuligheter. Først og fremst skal HR-taksten sikre at bedriften følger de lover og retningslinjer som angår arbeidsforhold. I tillegg vil HR-taksten foreslå innsats for å utarbeide bedriftens egen strategi for å skape en attraktiv arbeidsplass og ivareta sine medarbeidere. En attraktiv arbeidsplass vil ha et godt omdømme som tiltrekker seg kvalifiserte, motiverte og engasjerte ansatte. De ansatte trives og yter sitt beste. Bedriften opplever økt produktivitet.

HR-taksten er kostnadsfri og inkluderer en time med veiledning i forbindelse med overlevering i av takstrapporten. Takseringen tar utgangspunkt i et dybdeintervju med bedriftens HR-ansvarlige eller relevant beslutningstaker. I dybdeintervjuet vil vår HR-konsulent stille spørsmål relatert til bedriftens rutiner, retningslinjer og tradisjoner knyttet til personalarbeid. Eksempelvis vil tema som lagring av sensitiv persondata, hvordan ansatte melder inn fravær eller rutiner ved opplæring av nyansatte gjennomgås. I etterkant av dybdeintervjuet utarbeider Compute en oversiktlig takstrapport. Denne rapporten illustrerer hva bedriften gjør bra, hvor bedriften kan gjøre forbedringer og områder der det mangler rutiner.

Eksempelvis kan bedriften ha et personalsystem som tillater de ansatte å melde inn ferie og fravær, men de ansatte benytter seg ikke av dette systemet. Her er det rom for forbedringer. I et slikt tilfelle vil Compute typisk anbefale en relansering av personalsystemet som inkluderer opplæring i systemet. I tillegg vil vi anbefale at opplæring i bruk av personalsystemet inkluderes i onboardingsplanen til alle nyansatte.

HR-fagfeltet er stort og mulighetene er mange når bedrifter skal utarbeide sin HR-strategi. Vi har respekt og forståelse for at mindre foretak har begrensninger både økonomisk og tidsmessig. HR-taksten vil derfor påpeke hvilke tiltak bedriften bør prioritere. Med de rette verktøyene kan HR-arbeidet lett planlegges, struktureres og gjennomføres. Sammen vil vi komme fram til en HR-strategi som er tilpasset bedriftens ressurser og ønsker.

Compute bistår små og mellomstore bedrifter med sitt HR-arbeid. Det er ledere med personalansvar som først og fremst har ansvar for å håndtere og ivareta medarbeidernes rettigheter og plikter på arbeidsplassen. Større foretak har gjerne egen HR-funksjon som utarbeider strategi og rutiner, og som gir lederstøtte i personalsaker. I mindre foretak kan det være hensiktsmessig å samarbeide med en fagkonsulent for å sikre gode rutiner. Compute kan være din sparringspartner i personalsaker, og bistå som prosjektleder.

Ta kontakt - så avtaler vi tid for å gjennomføre en HR-takst!