Hvordan sikre effektive menneskelige ressurser

HR

Strategisk HR, operasjonell HR og digitalt HR-system vil gi dere en kraftfull kombinasjon som sikrer effektive menneskelige ressurser. Strategisk HR har en nøkkelrolle i utformingen av fremtidig suksess, operasjonell HR er den solide ryggraden og HR-systemet er limet som sørger for kontinuitet og samsvar mellom teori og praksis.

Strategisk HR

I strategisk HR eller strategisk personalledelse jobber vi fremtidsrettet med virksomhetens menneskelige ressurser. Dette arbeidet må støtte opp under og samkjøres med virksomhetens overordnete målsetninger og strategier. Her handler det om å både tiltrekke og beholde og utvikle de rette folkene. For å få dette til må det jobbes med en plan for hvordan det kan legges til rette for et godt arbeidsmiljø som fremmer engasjement, trivsel og produktivitet.

Strategier lages for å unngå at det blir tatt tilfeldige avgjørelser og for å sikre at de verktøyene vi bruker og prosessene vi kjører drar i retning av målene vi har satt oss. Hvordan vi følger opp de ansatte er en viktig del av strategisk HR. Ved å sette mål og rammer for medarbeidersamtalen gjør vi denne et svært godt verktøy. I en slik samtale har man for eksempel mulighet til:

  • å fastsette individuelle målsetninger som støtter opp under virksomhetens målsetninger
  • å evaluere prestasjoner og kommer med tilbakemeldinger
  • å sette personlige utviklingsmål basert på prestasjoner og virksomhetens fremtidige behov
  • å kartlegge hva som motiverer og skaper engasjement hos den enkelte ansatte
  • å identifisere fremtidige ledere
  • å vurdere virkningsfulle og rettferdige insentiver
  • å avdekke ubrukt kompetanse og talent

Vi vet at det kan være vanskelige å tallfeste effekten av strategisk personalledelse, men det gjør det ikke mindre viktig. Her handler det om ting som er vanskelige å kvantifisere og tiltak man gjerne ikke ser umiddelbar effekt av. Eksempelvis kan det ta tid før effekten av opplærings- og utviklingsprogrammer vises i medarbeidernes ytelse. Men vi vet at for eksempel trivsel, motivasjon og rett kompetanse gir økt produktivitet og lojalitet, og at dette har en verdi på flere plan.

Operasjonell HR

Den operasjonelle delen av HR tar seg av de dagligdagse aktivitetene som bygger opp under HR-strategien. Her lever vi litt mer i nuet, men styres selvfølgelig av det langsiktige perspektivet. Jo tydeligere strategien og målsetningene er, jo lettere er det å utføre det operasjonelle HR arbeidet.

Hvis du vet hvilken kompetanse virksomheten satser på i fremtiden, vil det for eksempel være enkelt for deg som leder å behandle en ansatts søknad om å delta på et kurs. Likeledes vil du bruke mindre tid på å planlegge og gjennomføre en medarbeidersamtale når det foreligger en agenda eller mal. Det samme vil gjelde for arbeidet med rekruttering og opplæring av personale.

Gode retningslinjer for personalansvarlige sikres enhetlig ledelse og rettferdig behandling av ansatte til enhver tid. Dette har direkte positiv effekt på arbeidsmiljøet. Tydelige rammer skaper også forutsigbarhet og gjør staben generelt mer selvstendig i sine valg. Som igjen reduserer belastningen på ledelsen. Stillinger med personalansvar har ansvar for gjennomføringen av det operasjonelle HR-arbeidet og samtlige ansatte er ansvarlige for å medvirke.

Digitale HR-system

Digitale HR system har en viktig rolle i både strategisk og operasjonell HR.

Når det arbeides med målsetninger og strategier vil et digital HR-system gir den informasjonen som trengs for å ta beslutninger. Her kan det generes rapporter og innsikt om blant annet demografi, fravær, oppfølging, målsetninger, kompetanse, utstyrstilhørighet, engasjement og trivsel. Trender, mangler og muligheter vil være lettere å identifisere.

I det operasjonelle HR-arbeidet vil et digitalt system sikre strømlinjeformede og automatiserte prosesser. Med maler for alt fra opplæring og onboarding til medarbeidersamtaler og offboarding er det lagt til rette for at ledere gjennomfører i henhold til virksomhetens strategi og mål.

Som en bonus vil et digitalt system sørge for at all personsensitiv data er tilgangsstyrt, lagret og slettet i henhold til regelverket. Og når vi er inne på dette med lovkrav, så dekker også HR-system funksjoner for varsling og innmelding av avvik.

HR-arbeidet blir mer effektivt med hensyn til tid og kostand i et digitalt system. Selvbetjening i systemet, oppdaterte håndbøker og integrasjoner med andre plattformer, som lønnssystemet, frigjør enda mer tid og reduserer også risikoen for feilregistrering.


Med mål og strategi for HR-arbeidet kan du få det beste ut av medarbeiderne dine og vinne på lønnsomhet, utvikling og attraktivitet.